RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO), Adwokat Aleksandra Wróbel Kancelaria Adwokacka, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adwokat Aleksandra Wróbel Kancelaria Adwokacka z siedzibą przy ul. Adama Mickieiwcza 26A, 34-200 Sucha Beskidzka, kontakt e mail: adw.wrobel@gmail.com, tel: 515 632 269
 2. Pani/Pan kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możliwy jest poprzez e-mail: adw.wrobel@gmail.com, telefonicznie: 515 632 269 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych.
 4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy świadczenia usługi prawnej, a w szczególności: wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z usług Kancelarii (pełnomocnictwo, pisma procesowe, faktury, paragonu) dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych, obsługi zgłoszeń które są kierowane drogą telefoniczną, mailową, wykorzystywania przez kancelarię danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług prawnych, obsługi reklamacji i skarg – jeżeli zostaną złożone; w celach podatkowych i rachunkowych,
 5. Prawnie uzasadnionym celem Administratora danych jest: prowadzenie własnych usług, podtrzymywania relacji z klientem, zapewnienie obsługi płatniczej, windykacja należności, archiwizacja danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celu: dochodzenia roszczeń w związki z wykonywaniem warunków umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonywania umowy o świadczenie usług.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.
 12.  Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/ Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym ich profilowania.
 13.  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/ Pana danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

ZADAJ NAM PYTANIE!

Masz pytania, potrzebujesz informacji ?
Skontaktuj się z nami w szybki sposób za pomocą formularza!


 


COPYRIGHT: KANCELARIA WRÓBEL